Dataskyddsbeskrivning för Verkkoselvitys.fi -tjänsten

1  Den registeransvarige och kontaktpersonen i ärenden gällande registret

Namn:  Geomatikk Finland Ab
Adress: Spiselvägen 1, 00370 Helsingfors
Telefon: 075-7580700
FO-nummer: 2736507-7
Kontaktperson: Jukka Rouhe
E-postadress: jukka.rouhe@geomatikk.fi

2  Registrerade

I registret behandlas personuppgifter av personer som registrerat sig i den av Geomatikk Finland Ab erbjudna Verkkoselvitys.fi -tjänsten (”Tjänsten”) samt personuppgifter av personer som besöker Tjänstens nätsida utan att registrera sig.

Med Tjänsten avses förutom Verkkoselvitys.fi -tjänsten, även produkter och tjänster som kan beställas via Verkkoselvitys.fi.

3  Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Då du registrerar dig till Tjänsten behandlar vi dina personuppgifter för att producera Tjänsten för dig eller din arbetsgivare, för att sköta om kundrelationen – inklusive för att förbättra kundservicen –, i förhållande till dig eller din arbetsgivare och för att utveckla Tjänsten. Dessutom använder vi dina personuppgifter för att verifiera dina beställningar och meddelanden. Om du inte registrerar dig till Tjänsten behandlar vi dina personuppgifter endast för att erbjuda och utveckla Tjänstens nätsidor.

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är, i enlighet med artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, (1)  förverkligandet av den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen, då vi behandlar dina personuppgifter för att producera Tjänster åt din arbetsgivare eller för att producera och utveckla Tjänstens nätsida, och (2) ditt avtalsförhållande med oss, då vi behandlar dina personuppgifter för att producera Tjänsten för dig personligen.

4  Personuppgifterna vi samlar in och behandlar

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på om du registrerat dig till Tjänsten eller om du besöker Tjänstens nätsida utan att registrera dig. Om du inte registrerar dig till Tjänsten samlar vi endast in din IP-adress och annan information som uppstår automatiskt då du använder Tjänstens nätsida. Vi kan använda cookies, web beacons och annan motsvarande teknik för att samla in sådan information.

Då du registrerar dig till Tjänsten samlar vi in och behandlar endast information, som är nödvändig för producerandet av Tjänsten. Vi samlar in och behandlar följande information:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress);
 • din personbeteckning;
 • namnet på din arbetsgivare samt dennes kontaktuppgifter och FO-nummer, om du använder Tjänsten för din arbetsgivares räkning;
 • användarnamn du skapat i Tjänsten;
 • information om produkter och tjänster du beställt via Tjänsten; och
 • din IP-adress samt annan information som uppstår automatiskt då du använder Tjänstens nätsida. Vi kan använda cookies, web beacons och annan motsvarande teknik för att samla in sådan information.

Dessutom kan vi banda in telefonsamtal du ringt till vår kundservice. Syftet med att banda in telefonsamtalen är att verifiera begäran och meddelanden du framfört, som till exempel möjliga meddelanden, i anknytning till Tjänsten, om skador uppkomna på kablar eller sladdar. Dessutom kan samtalen användas för att utbilda vår personal och även i övrigt för att förbättra vår kundservice. Från bandupptagningar som används för att förbättra personalutbildningen och kundservicen raderas eller på annat sätt anonymiseras ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Din personbeteckning används endast för att bekräfta din identitet.

5  Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast

 • information du själv matat in i Tjänsten;
 • sådan information om dig, som din arbetsgivare har meddelat till Tjänsten; och
 • information, som uppstår automatiskt i samband med att du besöker Tjänsten eller dess nätsidor.

6  Tillåtna överföringar och utlämnanden av personuppgifter

Vi respekterar den konfidentiella naturen av dina personuppgifter. Vi överlåter inte dina personuppgifter till tredje parter för marknadsföringssyften.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter åt sådana underentreprenörer och tillförlitliga samarbetspartners, som deltar i förverkligandet av Tjänsten enligt de ändamål som beskrivits i avsnitt 3. Vi kan lämna ut dina personuppgifter åt sådana ägare av kablar, nätverk och övriga nedgrävda konstruktioner, som har att göra med produkter och tjänster du beställt via Tjänsten. Om vi lämnar ut dina personuppgifter, säkerställer vi att uppgifterna endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig och i enlighet med de ändamål som beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning.

Vi kan även bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter åt myndigheter på grund av rättsliga skyldigheter.

7  Överföringar av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 Perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Vi lagrar de personuppgifter, som samlats in med anledning av registreringen till Tjänsten, så länge som du är registrerad i Tjänsten och det är nödvändigt att lagra uppgifterna för att förverkliga de användningsändamål för personuppgifter som definierats i denna dataskyddsbeskrivning. Vi raderar dina personuppgifter efter att din registrering i Tjänsten upphört och dina personuppgifter inte längre behövs för att sköta om din kundrelation, som till exempel för fakturering.

Vi lagrar personuppgifter, som samlats in automatiskt i samband med att du besökt Tjänsten eller dess nätsidor, så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål för personuppgifter som definierats i denna dataskyddsbeskrivning.

9  Den registrerades rättigheter

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att när som helst:

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till din egen information och kontrollera sådana personuppgifter vi behandlat som gäller dig;
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika personliga situation, i den mån som grunden för behandlingen av personuppgifterna är av ett berättigat intresse;
 • få dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra uppgifterna till en annan registeransvarig, då du använder Tjänsten för egen räkning enligt ett avtal du ingått med oss, förutsatt att du själv inlämnat dessa personuppgifter åt oss;
 • kräva begränsning av behandlinen av dina personuppgifter; samt
 • kräva att felaktig information rättas samt att information kompletteras eller raderas.

Märk väl, att raderingen av dina personuppgifter kan förhindra användningen av Tjänsten, som till exempel beställandet av tjänster som ingår i Tjänsten.

Du skall framföra en begäran om utövande av de ovan beskrivna rättigheterna enligt Kontakt-avsnittet i denna dataskyddsbeskrivning. Vi reserverar oss rätten att be dig klargöra din begäran skriftligen och att bekräfta din identitet innan begäran behandlas. Vi reserverar oss rätten att vägra genomföra en begäran på grund av en i tillämplig lag stadgad grund.

10  Rätten att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till en behörig tillsynsmyndighet eller till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där din boningsort eller arbetsplats är belägen, ifall du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

11  Dataskydd

Dina personuppgifter är skyddade och lagras i ett informationssystem, till vilken endast sådana personer, som behöver informationen i fråga för att fullgöra sina arbetsuppgifter, har begränsat tillträde till. Dessa personer använder sitt personliga användarnamn och lösenord. Informationen lagras i en kommersiell datormolnsproducents skyddade datorhallar belägna i Finland.

12  Användning av cookies

I Tjänsten kan så kallade cookies (”kakor”) användas för övervakning av användningen av Tjänsten och dess nätsida. Du kan förhindra användningen av kakor i din webbläsares inställningar eller genom att radera kakorna ur din webbläsare efter att du använt Tjänsten och dess nätsida. Ytterligare uppgifter om din webbläsares användningsinstruktioner hittar du i webbläsarproducentens instruktioner. Vissa egenskaper som ingår i Tjänsten kan dock kräva att du godkänner kakorna för att egenskaperna ska fungera.

En kaka är ett identifieringstecken, som webbläsaren på begäran av nätsidan sparar på din dator eller på någon annan terminal, då du besöker nätsidan. Då du besöker samma sida på nytt senare, vidarebefordrar webbläsaren kakan till servern. De flesta nätsidor använder kakor för att förbättra användarupplevelsen, till exempel för att komma ihåg de val och inställningar användaren gjort.

Våra kakor sparas på den terminals webbläsare du använt för att besöka sidan. Kakan vidarebefordras endast till vår tjänst och endast med den webbläsare och den terminal du tidigare använt för att besöka sidan. Session cookies är i kraft endast under den tid du är inloggad och de sparas överhuvudtaget inte mellan sessioner. Kakor sprids inte mellan terminaler eller webbläsare, om inte terminalen har en webbläsare, ett programtillägg eller någon annan programvara, som separat möjliggör det. De val du gjort för att administrera kakorna är i princip tillämpliga endast för den enskilda webbläsaren i fråga.

13  Kontakt

Begäran om utövande av dina rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och övriga kontakter skall göras via e-post till adressen asiakaspalvelu@geomatikk.fi.

14  Förändringar till denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras med lämpliga tidsintervall till exempel då lagstiftningen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning har uppdaterats senast 23.11.2017.