Allmänna villkor för Verkkoselvitys.fi -tjänsten

1 Allmänt

Dessa Geomatikk Finland Oy:s allmänna villkor gäller användningen av Tjänsten.

Genom att registrera dig för Tjänsten godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor försäkrar du att du är minst 18 år gammal och att du har rätt att acceptera dessa Allmänna Villkor.

Ifall du registrerar dig för Tjänsten som Företagsanvändare, försäkrar du att du har rätt att företräda Företagsanvändaren i fråga och rätt att acceptera dessa Allmänna Villkor med bindande verkan för Företagsanvändaren i fråga.

2 Definitioner

”Ledningsägare” betyder ägare av nedgrävda konstruktioner såsom telebolag.

”Privatanvändare” betyder en fysisk person som använde Tjänsten i eget privat bruk.

”Användare” betyder alla användare som har registrerats för Tjänsten oberoende av om det är fråga om en privat person eller företag (inkl. Privatanvändare och Företagsanvändare).

”Nedgrävda Konstruktioner” betyder nedgrävda kablar, ledningar såsom telekablar, vatten-, rör-, fjärrvärme- och gasledningar samt deras skarvar och skyddsanordningar.

”Visning” betyder visning av Nedgrävda Konstruktioners läge som kan beställas genom Tjänsten.

”Tjänst” betyder Bolagets Verkkoselvitys.fi -tjänst inklusive genom den beställda tjänster såsom Visning.

"Arbetstagare” betyder sådana Företagsanvändares arbetstagare och andra personer som använder Tjänsten på Företagsanvändarens vägnar.

”Bolag” syftar till Geomatikk Finland Oy (FO-nummer: 2736507-7).

”Allmänna Villkor” betyder dessa allmänna villkor om användning av Tjänsten.

”Företagsanvändare” betyder företag, samfund och myndigheter som använder Tjänsten, dvs. alla andra än Privatanvändare.

3 Tjänstens syfte och innehåll

Tjänsten innehåller uppgifter om Nedgrävda Konstruktioners läge som Ledningsägarna lämnar till Bolaget. Det är även möjligt att beställa Visning av Nedgrävda Konstruktioners läge genom Tjänsten.

Tjänsten är avsedd för utredning av Nedgrävda Konstruktioners läge för sådana organ som behöver dessa uppgifter för markarbete (inkl. planering av markarbete).

Användning av Tjänsten till andra syften är förbjudet.

Användaren förstår och förbinder sig till att Tjänsten inte innehåller uppgifter om alla Nedgrävda Konstruktioner och att försäkran om riktigheten och exaktheten om Nedgrävda Konstruktioners läge inte kan ges.

Användaren förstår och förbinder sig till att användning av Tjänsten inte befriar Användaren från ansvar för anskaffning av lagstadgade tillstånd, utredningsskyldighet för Nedgrävda Konstruktioners läge, andra lagstadgade förpliktelser, efterföljande av ledningsägarnas grävningsanvisningar, säkerhetsbestämmelser eller andra ansvar och förpliktelser för verksamhet inom markarbete.

För klarhetens skull konstateras att handlingar och försummelser av Företagsanvändarens Arbetstagare betraktas som den Företagsanvändarens handlingar eller försummelser på vars vägnar Arbetstagaren handlar.

Bolaget har rätt att använda underleverantörer vid tillhandahållandet av Tjänster.

4 Bolagets ansvar för Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och ”som tillgänglig”. Bolaget strävar efter att Tjänsten finns tillgänglig oavbrutet men kan inte garantera detta.

Bolaget garanterar inte tillgång till, kompatibilitet, säkerhet eller felfrihet av Tjänsten. Bolaget ger inte garantier för rättandet av eventuella bristfälligheter eller för att Tjänsten kränker tredje parts rättigheter. Bolaget ansvarar inte för eventuella virus, spionprogram eller annan störande kod.

Bolaget har rätt att efter egen prövning avbryta Tjänsten när som helst för en tid definierad av Bolaget.

Bolaget ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beror på Tjänsten eller användning av den. Användaren förstår att den skall vända sig till Ledningsägaren vid skadefrågor.

5 Användarrätt för Tjänsten

 • Bolaget beviljar Användaren en rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna Villkor förutsatt att Användaren
 • använder Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna Villkor;
 • inte distribuerar, överför eller gör Tjänsten eller dess innehåll tillgänglig för allmänheten;
 • varken bearbetar, kopierar eller reproducerar Tjänsten eller dess innehåll eller skapar härledda verk av Tjänsten eller dess innehåll;
 • inte använder Tjänsten eller dess innehåll till ändamål som strider mot god sed eller är lagstridiga;
 • inte laddar eller annars överför virus, maskar, störande kod, spionprogram, felaktiga filer eller andra motsvarande programvaror till Tjänsten;
 • efterföljer alla tillämpliga lagar och förordningar i användning av Tjänsten och dess innehåll;
 • Privatanvändaren skall inte ge sina personliga användarnamn till andras användning;
 • Företagsanvändaren skall se till att Arbetstagarna inte överlåter sina personliga användarnamn till andras användning.

Användarrätten till Tjänsten är kostnadsfri när det gäller fullföljandet av Ledningsägarens lagstadgade förpliktelser genom Bolaget. Det är möjligt att via Tjänsten beställa kostnadsbelagda tilläggs- eller special tjänster för vilka Bolaget tar ut avgifter enligt gällande prislistan. Tilläggs- och special tjänster är tillgängliga endast för Företagsanvändare.

Äganderätten och alla immaterialrätter till Tjänsten tillhör Bolaget. Användaren har inga andra rättigheter till Tjänsten än användarrätten till Tjänsten som uttryckligen tilldelats enligt dessa Allmänna Villkor.

Bolaget har rätt att efter egen prövning radera Användarens eller en enskild Arbetstagares användarrätt till Tjänsten eller vägra användarrätten till Tjänsten för Användaren eller en enskild Arbetstagare ifall Användaren (inkl. en Arbetstagare för Företagsanvändaren) bryter mot villkoren i denna punkt 5.

Bolaget har efter egen prövning rätt att radera Användarens eller en enskild Arbetstagares användarrätt till Tjänsten ifall Användaren eller en enskild Arbetstagare inte har använt Tjänsten under aderton (18) månader.

Företagsanvändaren är skyldig att till Bolaget i god tid och i varje fall minst tio (10) vardagar före göra en förhandsanmälan ifall Arbetstagaren inte längre har rätt att använda Tjänsten på Företagsanvändarens vägnar till exempel på grund av upphörandet av Arbetstagarens anställning. Företagsanvändaren skall i sin anmälan tydligt identifiera den ifrågavarande Arbetstagaren. Bolaget ansvarar inte för skador eller kostnader som hänför sig till att Företagsanvändaren inte har gjort denna anmälan.

6 Ledningsägarnas uppgifter och villkor

De Ledningsägare som lämnar in information om sina Nedgrävda Konstruktioner har listats på Tjänstens nätsidor.

Tjänsten baserar sig på uppgifter om Nedgrävda Konstruktioners läge som Ledningsägarna har lämnat. Användaren förstår att Bolaget varken försäkrar eller kan försäkra riktigheten av uppgifter som Ledningsägarna har lämnat. Bolaget förverkligar visningar på basis av uppgifter som Ledningsägare har lämnat till Bolaget. Bolaget ansvarar inte för riktigheten, felfriheten, exaktheten eller andra egenskaper av uppgifter som lämnats av Ledningsägare.

Användaren förbinder sig att följa följande anvisningar av teleoperatörer:

 1. Anvisningar för arbete nära telekablar
 2. Jordbyggningsarbete och teleoperatörs teletrafikapparater
  Användaren förstår och förbinder sig till att Användaren är ansvarig för efterföljandet av Ledningsägares anvisningar och eventuellt brott mot dem.

7 Användarnamn

Användarnamnet och lösenordet till Tjänsten är personliga och de får inte överlåtas till utomstående. Företagsanvändare är skyldig och ansvarar för att Arbetstagarna inte överlåter sitt användarnamn eller lösenord till andra ens inom Företagsanvändaren.

Användaren ansvarar för hemlighållandet av användarnamnet och lösenordet. Privatanvändaren skall byta sitt lösenord utan dröjsmål om han eller hon upptäcker eller misstänker att lösenordet har kommit utomstående till känna. Företagsanvändaren är skyldig att se till att dess Arbetstagare byter sitt lösenord utan dröjsmål om Arbetstagaren upptäcker eller misstänker att lösenordet har kommit utomstående till känna.

8 Dataskydd

Bolaget ansvarar för Privatanvändarens och Arbetstagarens integritetsskydd. Tilläggsuppgifter om hur Bolaget hanterar Privatanvändarens och Arbetstagarens personuppgifter finns tillgängliga på Bolagets dataskyddsbeskrivning på Tjänstens nätsida.

9 Länkarna till tredje parters nätsidor

Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parters nätsidor som inte ägs eller administreras av Bolaget. Dessa Allmänna Villkor tillämpas inte på tredje parters nätsidor och Bolaget ansvarar inte för innehåll, villkor eller andra protokoll på tredje parters nätsidor på något sätt.

10 Giltighet av dessa Allmänna Villkor

Genom att registrera sig för Tjänsten accepterar Användaren dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor är giltiga så länge som Användaren använder Tjänsten. Som användning av Tjänsten betraktas beställning av både produkter och tjänster genom Tjänsten samt även endast registrering och förekomst av användarkonto på Tjänsten.
För klarhetens skull konstateras att Användaren har rätt att när som helst radera sitt användarkonto från Tjänsten.
Bolaget kan bevara Privatanvändarens och Arbetstagarnas personuppgifter efter radering av användarkontot i enlighet med Bolagets dataskyddsbeskrivning.

11 Ändring av Tjänsten och dessa Allmänna Villkor

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller bearbeta Tjänsten och dessa Allmänna Villkor när som helst utan föregående meddelande eller ansvar gentemot Användaren. Bolaget strävar dock efter att meddela Användaren om ändring av Tjänsten och dessa Allmänna Villkor med hjälp av rimliga ansträngningar genom att på förhand meddela om det på Tjänstens webbplats eller på något annat sätt som Bolaget anser lämpligt. Genom att fortsätta använda Tjänsten godkänner Användaren ändringar i Tjänsten och dessa Allmänna Villkor.

12 Tillämplig lag och lösning av tvister

Den tillämpliga lagen är Finlands lag med undantag av dess bestämmelser om lagval.

Följande villkoren tillämpas i förhållande till Privatanvändare:

Tvister löses primärt genom ömsesidiga förhandlingar. Ifall tvisten inte kan lösas genom förhandlingar, löses tvisten i Helsingfors tingsrätt.

Följande villkoren tillämpas i förhållande till Företagsanvändare:

Tvister löses primärt genom ömsesidiga förhandlingar. Ifall tvisten inte kan lösas genom förhandlingar, löses tvisten i skiljemannaförfarandet i enligt Centralhandelskammarens regler om skiljemannaförfarande. Platsen för skiljemannaförfarandet är Helsingfors och språket är finska.

Denna punkt 12 förblir i kraft trots upphörandet av användning av Tjänsten.

Dessa Allmänna Villkor har uppdaterats senast: 13.6.2017