verkkoselvitys.fi-palvelun yleiset käyttöehdot

1  Yleistä

Nämä Geomatikk Finland Oy:n Yleiset Ehdot koskevat Palvelun käyttöä.

Rekisteröitymällä Palveluun hyväksyt nämä Yleiset Ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Hyväksymällä nämä Yleiset Ehdot vakuutat, että olet vähintään 18-vuotias ja että sinulla on oikeus hyväksyä nämä Yleiset Ehdot.

Mikäli rekisteröidyt Palveluun Yritys-Käyttäjän lukuun, vakuutat, että sinulla on oikeus edustaa kyseistä Yritys-Käyttäjää ja oikeus hyväksyä nämä Yleiset Ehdot kyseistä Yritys-Käyttäjää sitovasti.

2  Määritelmät

”Johdonomistaja” tarkoittaa Maanalaisten Rakenteiden omistajia, kuten teleyhtiöitä.

”Yksityiskäyttäjä” tarkoittaa Palvelua käyttävää luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua omaan yksityiseen käyttöönsä.

”Käyttäjä” tarkoittaa kaikkia Palveluun rekisteröityneitä käyttäjiä riippumatta siitä, onko kyseessä yksityinen henkilö vai yritys (ml. sekä Yksityiskäyttäjät että Yritys-Käyttäjät).

”Maanalaiset Rakenteet” tarkoittavat maanalaisia kaapeleita ja johtoja, kuten telekaapeleita, vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaasujohtoja sekä niiden liitosrakenteita ja suojarakenteita.

”Näyttö” tarkoittaa Palvelun kautta tilattavissa olevia näyttöjä Palvelussa saatavilla olevien Maanalaisten Rakenteiden sijainnista.

Palvelu” tarkoittaa Yhtiön Verkkoselvitys.fi -palvelua mukaan lukien sen kautta tilattuja Yhtiön palveluita, kuten Näyttöjä.

”Työntekijä” tarkoittaa sellaisia Yritys-Käyttäjän työntekijöitä ja muita henkilöitä, jotka käyttävät Palvelua Yritys-Käyttäjän lukuun.

”Yhtiö” tarkoittaa Geomatikk Finland Oy:tä (y-tunnus: 2736507-7).

”Yleiset Ehdot” tarkoittavat näitä yleisiä käyttöehtoja Palvelun käytöstä.

”Yritys-Käyttäjä” tarkoittaa Palvelua käyttäviä yhtiöitä, yhteisöjä ja viranomaisia eli kaikkia muita kuin Yksityiskäyttäjiä.

3  Palvelun tarkoitus ja sisältö

Palvelu sisältää Johdonomistajien Yhtiölle toimittamia tietoja Maanalaisten Rakenteiden sijainnista. Palvelun kautta on myös mahdollista tilata Yhtiöltä Näyttö Maanalaisten Rakenteiden sijainnista.

Palvelu on tarkoitettu Maanalaisten Rakenteiden sijainnin selvittämiseen sellaisille tahoille, jotka tarvitsevat tätä tietoa maanrakennustoimintaa (ml. maanrakennuksen suunnittelutoiminta) varten.

Palvelun käyttö muihin tarkoituksiin on kielletty.

Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, ettei Palvelussa ole tietoa kaikista Maanalaisista Rakenteista ja ettei Palvelussa olevien Maanalaisten Rakenteiden sijaintitietojen paikkansapitävyydestä ja tarkkuudesta ole mahdollista antaa varmuutta.

Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, ettei Palvelun käyttö vapauta Käyttäjää vastuusta lakisääteisten lupien hankkimisesta, kaikkien Maanalaisten Rakenteiden sijaintien selvittämisvelvollisuudesta, muista lainsäädännöllisistä velvoitteista, johdonomistajien kaivuohjeiden noudattamisesta, turvallisuusmääräyksistä tai muista maanrakennustoimintaa koskevista vastuista ja velvoitteista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yritys-Käyttäjän kaikkien Työntekijöiden toiminta ja laiminlyönnit katsotaan sen Yritys-Käyttäjän toiminnaksi tai laiminlyönneiksi, jonka lukuun Työntekijät toimivat.

Yhtiöllä on oikeus käyttää alihankkijoita Palveluiden tuottamisessa.

Palvelua käyttäessään Käyttäjän on mahdollista valita, että Käyttäjän tietoja luovutetaan muille vastaavia palveluita tarjoaville palveluntarjoajille. Jos Käyttäjä valitsee tietojen luovuttamisen, Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, että Käyttäjän tietoja käsitellään kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan ehtojen mukaisesti. Jos tietoja luovutetaan Käyttäjän valinnan mukaisesti kolmansille palveluntarjoajille, sitoutuu Käyttäjä seuraamaan sekä Yhtiön ja mahdollisen muun palveluntarjoajan selvitysprosessin etenemistä, sekä toimimaan kummaltakin mahdollisesti saamiensa ohjeiden mukaisesti.

4  Yhtiön vastuu Palvelusta

Palvelu tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla”. Yhtiö pyrkii pitämään Palvelua jatkuvasti saatavilla, mutta ei anna siitä takeita.

Yhtiö ei takaa Palvelun saatavuutta, häiriöttömyyttä, turvallisuutta tai virheettömyyttä. Yhtiö ei anna takuita Palvelussa mahdollisesti olevien puutteiden korjaamisesta, tai siitä, ettei Palvelu loukkaa kolmansien oikeuksia. Yhtiö ei vastaa Palvelussa mahdollisesti olevista viruksista, vakoiluohjelmista tai muusta haitallisesta koodista.

Yhtiöllä on harkintansa mukaan oikeus keskeyttää Palvelu milloin tahansa määrittelemäkseen ajaksi.

Yhtiö ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat Palvelusta tai sen käyttämisestä. Käyttäjä ymmärtää, että sen tulee kääntyä mahdollisissa vahinkoasioissa Johdonomistajan puoleen.

5  Palvelun käyttöoikeus

Yhtiö myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti edellyttäen, että Käyttäjä

 • käyttää Palvelua näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti;
 • ei jaa, siirrä tai saata Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataville;
 • ei muokkaa, kopioi tai jäljennä Palvelua tai sen sisältöä eikä luo johdannaisteoksia Palvelusta tai sen sisällöstä;
 • ei käytä Palvelua tai sen sisältöä hyvän tavan vastaisiin tai laittomiin tarkoituksiin;
 • ei lataa tai muutoin siirrä viruksia, matoja, haitallista koodia, vakoiluohjelmia, viallisia tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmistoja Palveluun;
 • noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia käyttäessään Palvelua ja sen sisältöä;
 • Yksityiskäyttäjä ei anna henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan muiden käyttöön;
 • Yritys-Käyttäjä huolehtii, etteivät Työntekijät luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan muiden käyttöön.

Palvelun käyttöoikeus on maksuton niiltä osin, kun kyse on Johdonomistajan lainmukaisten velvoitteiden toteuttamisesta Yhtiön toimesta. Palvelun kautta voi tilata maksullisia lisä- tai erikoispalveluita, joista Yhtiö veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Lisä- ja erikoispalvelut ovat saatavilla ainoastaan Yritys-Käyttäjille. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun kuuluvat Yhtiölle. Käyttäjällä ei ole mitään muita oikeuksia Palveluun kuin näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti nimenomaisesti myönnetty käyttöoikeus Palveluun.

Yhtiöllä on harkintansa mukaan oikeus poistaa Käyttäjän tai yksittäisen Työntekijän käyttöoikeus Palveluun ja evätä Palvelun käyttö Käyttäjän tai yksittäisen Työntekijän toimesta, mikäli Käyttäjä (ml. mikä tahansa Työntekijä Yritys-Käyttäjän puolesta) rikkoo tämän kohdan 5 mukaisia ehtoja.

Yhtiöllä on lisäksi harkintansa mukaan oikeus poistaa Käyttäjän tai yksittäisen Työntekijän käyttöoikeus Palveluun, mikäli Käyttäjä tai yksittäinen Työntekijä ei ole käyttänyt Palvelua kahdeksaantoista (18) kuukauteen.

Yritys-Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen (10) arkipäivää etukäteen, mikäli Työntekijällä ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua Yritys-Käyttäjän lukuun esimerkiksi Työntekijän työsuhteen päättymisen johdosta. Yritys-Käyttäjän tulee ilmoituksessaan yksilöidä asianomainen Työntekijä selvästi. Yhtiö ei vastaa vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka johtuvat siitä, ettei Yritys-Käyttäjä ole tehnyt tätä ilmoitusta.

6  Johdonomistajien tiedot ja ehdot

Ne Johdonomistajat, jotka toimittavat Palveluun tietoja Maanalaisista Rakenteistaan, on lueteltu Palvelun verkkosivuilla osoitteessa https://verkkoselvitys.fi/fi.

Palvelu perustuu Johdonomistajien Yhtiölle toimittamiin tietoihin Maanalaisten Rakenteiden sijainnista. Käyttäjä ymmärtää, ettei Yhtiö varmenna eikä voi varmentaa Johdonomistajien toimittamien tietojen paikkansapitävyyttä. Yhtiö toteuttaa Näytöt Johdonomistajien Yhtiölle toimittamien tietojen perusteella. Yhtiö ei vastaa Johdonomistajien toimittamien tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, tarkkuudesta tai muista ominaisuuksista.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia teleoperaattoreiden ohjeita:

 • Ohjeet työskentelystä telekaapeleiden läheisyydessä

Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, että Käyttäjä on vastuussa Johdonomistajien ohjeiden noudattamisesta ja niiden mahdollisesta rikkomisesta.

7  Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Yritys-Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan ja vastaa siitä, etteivät Työntekijät luovuta käyttäjätunnustaan ja salasanaansa muille edes Yritys-Käyttäjän sisällä.

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Yksityiskäyttäjä on velvollinen vaihtamaan viipymättä salasanansa, jonka havaitsee tai epäilee joutuneen ulkopuolisten haltuun. Yritys-Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan, että sen Työntekijä vaihtaa viipymättä salasanansa, jonka Työntekijä havaitsee tai epäilee joutuneen ulkopuolisten haltuun.

8  Tietosuoja

Yhtiö huolehtii Yksityiskäyttäjien ja työntekijöiden yksityisyyden suojasta. Lisää tietoja siitä, miten Yhtiö käsittelee Yksityiskäyttäjien ja Työntekijöiden henkilötietoja, on saatavilla Yhtiön tietosuojaselosteesta Palvelun verkkosivuilta osoitteessa https://verkkoselvitys.fi/fi/tietosuojaseloste/.

9  Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, jotka eivät ole Yhtiön omistuksessa tai hallinnassa. Näitä Yleisiä Ehtoja ei sovelleta kyseisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Yhtiö vastaa kyseisten kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällöstä, ehdoista tai muista käytännöistä millään tavalla.

10  Näiden Yleisten Ehtojen voimassaolo

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset Ehdot. Nämä Yleiset Ehdot ovat voimassa niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Palvelun käyttämiseksi katsotaan sekä tuotteiden ja palveluiden tilaaminen Palvelun kautta että pelkkä rekisteröityminen ja käyttäjätilin olemassa olo Palvelussa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa poistaa käyttäjätilinsä Palvelusta.

Yhtiö voi säilyttää Yksityiskäyttäjän ja Työntekijöiden henkilötiedot käyttäjätilin poistamisen jälkeen Yhtiön tietosuojaselosteen mukaisesti.

11  Palvelun ja näiden Yleisten Ehtojen muuttaminen

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tai muokata Palvelua ja näitä Yleisiä Ehtoja milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta ja vastuuta Käyttäjää kohtaan. Yhtiö pyrkii kuitenkin kohtuullisia keinoja käyttämällä ilmoittamaan Käyttäjälle Palvelun ja näiden Yleisten Ehtojen muutoksista etukäteen ilmoittamalla siitä Palvelun internetsivustolla tai muulla Yhtiön sopivaksi katsomalla tavalla. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy Palveluun ja näihin Yleisiin Ehtoihin tehdyt muutokset.

12  Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sovellettava laki on Suomen laki sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

Seuraavia ehtoja sovelletaan suhteessa Yksityiskäyttäjiin:

 • Riidat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli riitaa ei saada sovittua neuvotteluteitse, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Seuraavia ehtoja sovelletaan puolestaan Yritys-Käyttäjiin:

 • Riidat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli riitaa ei saada sovittua neuvotteluteitse, riita ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.

Tämä kohta 12 jää voimaan Palvelun käytön päättymisestä huolimatta.

Nämä Yleiset Ehdot on päivitetty viimeksi 15.3.2021.